Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

"BESZÉLGESSÜNK EURÓPA JÖVŐJÉRŐL"
pályázat
2005-12-30

A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályának pályázata.

1. Támogatás célja:

Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői 2005. június 18.-i
nyilatkozatukban állást foglaltak arról, hogy a tagállamok társadalmi
vitát kezdeményezzenek Európa jövőjéről, bevonva a polgárokat, a civil
társadalmat, a szociális partnereket, a nemzeti parlamenteket és a
politikai pártokat. Ennek az adott aktualitást, hogy két alapító
tagország – Franciaország és Hollandia – lakossága nemet mondott az
Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikálására. A
nyilatkozat szerint ez az eredmény nem kérdőjelezheti meg a polgároknak
Európa építése iránti elkötelezettségét, ugyanakkor számolni kell az
aggodalmakkal is. A helyzet közös átgondolása keretében széleskörű vita
lefolytatását kezdeményezik, amit mi, mint az egyik új tagállam polgárai
arra is fel tudunk használni, hogy jobban megismerjük, hogyan érinti
mindennapjainkat az európai uniós tagság. (További információ a
www.euvonal.hu honlapon és a www.meh.hu honlap „EU Tájékoztató
Szolgálat” oldalain található.)

Fentiek megvalósítása érdekében a MeH EU Kommunikációs Főosztálya (MeH
EUKF) ösztönözni kívánja az olyan ötletek, tevékenységek és programok
megvalósítását a civil szférában, melyek lehetőséget teremtenek a
lakosságot foglalkoztató, az európai uniós tagsággal kapcsolatos
kérdések megválaszolására és hozzájárulnak az uniós tagságunkkal
foglalkozó, jövőbe tekintő párbeszéd folytatásához.

2. A támogatott tevékenység célcsoportjai

A lakosság egésze elsősorban a vidéki aktív népesség és fiatalok,
lehetőség szerint a civil szervezetek közreműködésével.

3. A pályázók köre

Non profit szektor, azaz a Magyarországon bejegyzett, legalább két
naptári éve működő társadalmi szervezetek és alapítványok (az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. tv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. alapján), illetve ezek szövetségei.

4. A pályázat tárgya:

- Minimum 2 eseményt magába foglaló interaktív rendezvény szervezése
2006. március 1. - 2006. május 15 között.
- Tematika: Az „EU jövője” témakörben, azok az aktuális kérdések,
amelyek a helyi lakosságot leginkább foglalkoztatják, így például a
mezőgazdaság, a környezetvédelem, az európai piac: verseny és védelem,
aktív európai állampolgárság, esélyegyenlőség, stb. kérdéskörök
megvitatása. Javasoljuk, hogy a témák kiválasztásánál tanulmányozzák az
EUvonal honlapján megjelenő lakossági kérdéseket (www.euvonal.hu);
- A rendezvények formája: lakossági fórumok, például diák-, nyugdíjas-
vagy kismama klubok programjai, szeminárium, konferencia, stb.;
- Helyszín: a pályázó által szabadon választható (pl.: teázó, kávéház,
művelődési ház, egyéb).
- Igény esetén kapcsolattartás és együttműködés a megyében működő Europe
Direct (ED) információs egységgel, illetve az uniós közkönyvtárakkal.
Elérhetőségük megtalálható a www.meh.hu honlap „EU tájékoztató
szolgálat” oldalain.

Megjegyzés: Már megvalósult tevékenység visszamenőleges támogatására
nincs lehetőség.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás és a megvalósítás időszaka

A pályázat maximális keretösszege: 20 millió forint.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb 90
%-a, összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft, amely egy
összegben, a szerződés teljesítését követően kerül átutalásra. A
támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adót a pályázó levonásba nem
helyezheti.

A pályázó köteles legalább 10 % önrészt biztosítani.

A támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás megküldésének határideje 2006. május 31.

6. A pályázat és a pályázathoz csatolandó dokumentumok

- A Pályázatban be kell mutatni a civil szervezet 2004–2005. évi EU-
kommunikációs tevékenységét, 2006 évi terveit. Amennyiben EU
kommunikációs tevékenységét most kívánja indítani, úgy ismertesse ilyen
irányú elképzeléseit.
- A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
-- A pályázati felhíváshoz csatolt
= Adatlap kitöltve és aláírva,
= Nyilatkozat kitöltve és aláírva, amelyben a pályázó büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása nincs.

7. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus

A benyújtott pályázatokat a MeH EU Kommunikációs Főosztály illetékes
munkabizottsága bírálja el a beadás végső határidejét követően.

A döntés szempontjai:
- a pályázat tartalma mennyiben felel meg a felhívás szakmai tartalmának,
- országosan arányos területi elosztás,
- érkezési sorrend,
- előnyben részesülnek:
-- a kistelepüléseken működő, illetve az esélyegyenlőségi célt szolgáló
szervezetek;
-- azok, akik újszerű, kreatív ötlettel pályáznak;
-- olyan települések lakosságának szerveznek programot, ahol nincs jelen
az EU információs hálózat (ED), vagy nem működik EU közkönyvtár.
-- azok a pályázók, akik minél szélesebb körben tudják bevonni a
programba a környező térség lakosságát;
-- ED információs egység támogatását tudják bemutatni.

Nem pályázhat az a szervezet, amelyik a MeH EUKF egyéb felhívásaira
nyertesen pályázott 2005 évben, illetve pályázni szándékozik egyéb MeH
EU kommunikációs felhívásra 2006-ban.

  A pályázatban hamis, valótlan adat közlése a pályázó azonnali
kizárását vonja maga után.
A munkabizottság a pályázat nyerteseit írásban értesíti, nevüket és a
támogatás összegét a MeH honlapján közzéteszi.


8. Egyéb rendelkezések

A nyertes pályázóval a MeH EU Kommunikációs Főosztálya az elszámolás
részletes tartalmi és pénzügyi szabályait tartalmazó támogatási
szerződést köt.

Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII.30) Kormány rendelet és a Polgári Törvénykönyv
előírásait kell alkalmazni.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtására regisztrációs díj nincs.

A 6. pont szerinti pályázatot – a mellékelt Adatlap és Nyilatkozat
csatolásával – személyesen, átvételi elismervény ellenében, vagy postai
úton, ajánlott küldeményként – lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Beszélgessünk Európa jövőjéről”
pályázati címet.

A pályázati felhívás megjelenik a Miniszterelnöki Hivatal honlapján –
www.meh.hu – és az EUvonal honlapján – www.euvonal.hu -, illetve
térítésmentesen beszerezhető munkanapokon 9-16 óra között a MeH EU
Kommunikációs Főosztálya titkárságán (1055 Bp., Kossuth tér 2-4.).

A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információkat, a kérdésekre
válaszokat a MeH EU Kommunikációs Főosztálya kizárólag a következő címen
ad: eszter.sirok@meh.hu

A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2006. január 20.

A pályázat beadásának módja: A Pályázatot, az Adatlapot és a
Nyilatkozatot egy eredeti példányban, a pályázó által minden lapon
szignáltan vagy aláírtan és egy másolati példányban, zárt borítékban
kell beküldeni.

Postacím: Miniszterelnöki Hivatal, EU Kommunikációs Főosztály, 1055
Budapest, Kossuth tér 2-4.

Hiánypótlást a pályázatot elbíráló illetékes munkabizottság
hiánypótlásra való felhívásától számított 5 munkanapon belül lehet
benyújtani.

Budapest, 2005. december 27.

Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Főosztály

A pályázati adatlap az interneten:
http://misc.meh.hu/letoltheto/palyazatifelhivas_1205.rtf

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat